Informacja o realizowanym projekcie

 

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Okres realizacji: 9 czerwca 2020 r.- 9 grudnia 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 114 984,09 zł

Wartość dofinansowania: 114 984,09 zł

 

Miasto Puławy dn. 9 czerwca 2020 r. podpisało umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu grantowego pn.:zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Celem projektu jest wyposażenie szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia lekcji  na odległość. W czasie zawieszenia zajęć w szkołach z powodu pandemii sprzęt ten jest udostępniony bezpłatnie potrzebującym nauczycielom i uczniom ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z rodzin wielodzietnych. W ramach przyznanych środków zakupiono 39 laptopów.

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl