Regulamin stołówki szkolnej

§1

 1. Prawo do korzystania ze stołówki szkolnej posiadają uczniowie i pracownicy danej szkoły.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 3. Uczniowie korzystający ze stołówki ponoszą opłatę równą cenie surowca użytego do przygotowania posiłku.
 4. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły korzystają ze stołówki na warunkach uwzględniających pełne koszty przygotowania posiłku, określone przez dyrektora szkoły organizującego stołówkę.
 5. Wysokość opłaty za posiłki dla pracowników niepedagogicznych jest zwiększona o podatek VAT.

 

§2

 1. Opłatę za korzystanie ze stołówki należy wnosić z góry w terminie do piątego dnia danego miesiąca, w którym następuje korzystanie ze stołówki.
 2. W przypadku, gdy opłata za niewykorzystane obiady podlega zwrotowi będzie ona odliczana w następnym miesiącu. W przypadku braku możliwości rozliczenia opłaty w następnym miesiącu (ferie letnie, rezygnacja z korzystania ze stołówki) – niewykorzystana cześć opłaty podlega zwrotowi.
 3. Opłatę za korzystanie ze stołówki należy uiścić u intendenta szkoły lub na konto bankowe szkoły – po uprzednim ustaleniu wysokości opłaty u intendenta szkoły.
 4. Od nieterminowych opłat będą naliczane odsetki ustawowe.

 

§3

 1. Osobom uprawnionym do korzystania ze stołówki szkolnej wydawany jest abonament.
 2. Z posiłku może korzystać wyłącznie osoba uprawniona do korzystania ze stołówki – po uprzednim okazaniu abonamentu osobie wydającej posiłek.
 3. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do korzystania ze stołówki – o ile zachowuje ona prawo do posiłku, posiłek może zostać wydany innej uprawnionej do tego osobie (rodzicowi, opiekunowi prawnemu, zaś w przypadku pracowników szkoły – osobie bliskiej tej osoby).
 4. W przypadku utraty abonamentu jego duplikat może być wydany:
  1. w przypadku jego zniszczenia – po okazaniu zniszczonego dokumentu,
  2. w przypadku zagubienia – po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy przez dyrektora szkoły.

§4

 1. Rezygnację z posiłku z przyczyn losowych należy zgłosić najpóźniej do godz. 8.30 danego dnia intendentowi szkoły lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
 2. Rezygnację z posiłku z powodów zaplanowanych (wycieczki, inne powody) należy zgłaszać najpóźniej w dniu poprzedzającym planowaną nieobecność.

 

§ 5

 1. Uczeń oraz pracownik szkoły ma prawo korzystać z posiłków także podczas nieobecności spowodowanej chorobą lub innym zdarzeniem losowym uniemożliwiającym korzystanie ze stołówki szkolnej. W takim przypadku posiłek wydawany jest osobie uprawnionej, o której mowa w §3 ust. 3 niniejszego regulaminu – w celu dostarczenia go do domu osoby uprawnionej.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 wydawanie posiłku „na wynos” odbywa się na podstawie abonamentu wyłącznie w okienku przeznaczonym do wydawania posiłków.

 

§6

 1. Posiłki wydawane są wyłącznie w stołówce szkolnej w godzinach od 12.30 do 14.30. Jadłospis na dany tydzień umieszczany jest w stołówce lub na stronie internetowej szkoły.
 2. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

 

§7

 1. Uczniowie korzystający z obiadów zobowiązani są do pozostawienia ubrań wierzchnich w szatni, zaś plecaków w miejscu do tego przeznaczonym.
 2. Przed okienkiem, w którym wydawane są posiłki obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 4. Po spożyciu posiłku uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym porządku i czystości, brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce.
 5. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają osoby odpowiedzialne.

 

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl