Regulamin Pracy

Szkolnego Klubu Wolontariusza

w roku szkolnym 2015-2016

przy

Zespole Szkół Ogólnokształcących NR 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina

24-100 Puławy, ul. Wróblewskiego 11

OBOWIĄZKI

wolontariusz, który rozpoczyna swoją pracę w ZSO NR 2 zobowiązany jest do:

 • zapoznania się z pracą SzKW
 • przeszkolenia
 • przejścia „okresu próbnego”, podczas którego powinien wykazać się znajomością zasad pracy wolontarystycznej oraz rozumieniem„etosu wolontariusza” (radość, wrażliwość, solidarność, miłość, braterstwo, zdolność słuchania, współczucie, praca nad sobą, zespołowość)
 • wolontariusz zobowiązany jest do przestrzegania Wewnątrzszkolnego Regulaminu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania, powinien radzić sobie w nauce (brak ocen niedostatecznych, jeśli są na I sem., wolontariusz zawiesza swoją pracę na czas poprawy ocen lub rezygnuje z pracy wolontariackiej) oraz nie może opuszczać zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, a jego frekwencja w szkole nie budzi zastrzeżeń
 • wolontariusz nie ma kłopotów z własnym zdrowiem
 • jest punktualny
 • obowiązkowy
 • jest prawdomówny
 • jest słowny, w razie choroby/niedyspozycji/spraw rodzinnych telefonicznie zgłasza swoją nieobecność w miejscu pracy lub za wiedzą opiekuna wyznacza zastępstwo
 • na zakończenie II semestru wolontariusz dokonuje samooceny swojej pracy (w formie pisemnej), którą składa do swojego opiekuna
  wolontariusz winien mieć podpisaną umowę w miejscu pracy, gdzie są określone: pełnione zadania oraz warunki pracy
 • każdy wolontariusz prowadzi kartę aktywności pracy wolontariusza, gdzie zapisuje wszystkie swoje działania
 • wolontariusz zobowiązany jest do zachowania tajemnicy (adres, telefon, stan zdrowia podopiecznego itp.)

wolontariusz przestrzega zasad pracy wolontarystycznej

 • świadoma bezinteresowność
 • dobrowolność
 • bezpośredniość – organizuje pracę
 • systematyczność i ciągłość pracy

wolontariusz swoją pracę wykonuje:

 • systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem
 • sumiennie- jeśli prace pomocowe przeprowadzane są w godzinach lekcyjnych, to w ich realizacji uczestniczy wolontariusz (grupa wolontariuszy), w którego klasie nie ma pisemnej pracy kontrolnej
  wolontariusze uczestniczący w zajęciach na terenie Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego, po ich zakończeniu wracają do szkoły na lekcje. Jeśli spotkania muszą odbyć się podczas trwania nauki, to z danej klasy nie powinno brać udziału więcej, niż 4-5 wolontariuszy
  wolontariusz nie ma prawa zgłaszać nie przygotowania do lekcji ze względu na swoje zajęcia z podopiecznymi (to praca dobrowolna!, która wymaga odpowiedniego rozplanowania zajęć)
 • wolontariusz nie powinien spoufalać się oraz zżywać z podopiecznym i jego rodziną (który przeżywa rozstanie po ukończeniu szkoły przez wolontariusza), spotkania winny być serdeczne, jednak z „lekkim dystansem”
 • wolontariusz odbywa systematyczne spotkania z opiekunem/opiekunami i innymi członkami klubu (grupy wsparcia) celem wymiany doświadczeń oraz wzajemnego uczenia się i nauczania. Spotkania dotyczą omówienia zagadnień związanych z organizacją danej imprezy/pracy (np. dekoracji sali spotkań, przygotowania poczęstunku, omówienia gier i zabaw, strojów stosownych do okazji, muzyki oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych za organizację), trudności w realizacji zadania, tematyki wychowawczej, podsumowania, oceny i samooceny pracy (tzw. rozmowy pouczające)
  zadaniem wolontariusza jest także wspieranie opiekunów grupy we wszystkich działaniach.

PRAWA

 • wolontariusz bierze udział w opracowaniu regulaminu oraz w opracowaniu rocznego harmonogramu pracy w oparciu o dostrzegane potrzeby
 • wolontariusz ma prawo wybrać dany rodzaj pracy zgodny z jego możliwościami i zainteresowaniami
 • w trakcie roku szkolnego wolontariusz może zmienić grupę i rodzaj wykonywanej pracy lub opiekuna, z którym na stałe kontaktuje się
 • może zgłaszać swoje uwagi
 • wykazywać inicjatywę

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl