ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Drodzy uczniowie i rodzice!

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. (poz.493) wprowadza zarządzenie nr 02/2020 z dnia 24 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 i zarządza co następuje:

  1. Od 25 marca 2020r. tygodniowy plan lekcji dla poszczególnych oddziałów ulegnie zmianie. Nowy plan zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły. W ramach tygodniowego planu zajęć dydaktycznych realizowane są: lekcje przedmiotowe, godziny z wychowawcą, nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne.
  2. Nauczyciele w godzinach zgodnych z planem lekcji danego oddziału prowadzą zajęcia online lub przekazują uczniom pracę do wykonania z wykorzystaniem podręczników, ćwiczeń. Pozostają w tym czasie w stałej gotowości do kontaktu z uczniem w dowolnej formie: dziennik elektroniczny, mail, wideokonferencja, telefon. Wychowawcy podczas zajęć z wychowawcą pozostają w stałej gotowości do kontaktu z uczniem w w/w formach.
  3. Nauczyciele dokonają modyfikacji rozkładów materiałów dla poszczególnych przedmiotów w taki sposób, aby ich treści były możliwe do realizacji w warunkach kształcenia na odległość.
  4. Zajęcia w klasach mogą być prowadzone z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez MEN (zwłaszcza platforma edukacyjna epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów telewizji publicznej i Polskiego Radia  oraz platformy Office 365 (Microsoft Teams) i innych komunikatorów internetowych.
  5. Pedagog i psycholog szkolny są dostępni dla rodziców i uczniów w wyznaczonych godzinach pracy (pedagog – codziennie od 10.00 do 14.00, psycholog we wtorek i czwartek od 09.30 d0 12.30, a w środę i piątek od 12.30 do 15.00) za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonu szkolnego – 81 458 66 40.
  6. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciele monitorują pracę uczniów poprzez ocenianie ich aktywnego udziału w lekcjach prowadzonych online oraz na podstawie innych materiałów przesyłanych drogą elektroniczną. Nauczyciel informuje ucznia  o ocenie jego pracy. Oceny są wstawiane do dziennika elektronicznego.
  7. Każdy uczeń oraz rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia poprzez dziennik elektroniczny.

© Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

Projekt i realizacja aweso.pl